Passwort zurücksetzen
v0.9.17hf1

Cosum: v0.9.17hf1 , Instanz: Stadt Brandenburg , Laravel: 5.7.9 , PHP: 7.2.34 ,